ติดต่อเรา

แผนที่

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท
333/2 อาคารคุรุสัมนาคาร ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0 5641 6508 , 0 5641 1239
โทรสาร 0 5641 6508  , 0 5641 1239
E-mail: chainat@otep.mail.go.th