การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการและงบประมาณ พร้อมรับฟังรายงานการสรุปและมอบนโยบายในการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

eoMjNc1XOr_1468573265 hnkmJkdywW_1468573273