กระบวนการ-ขั้นตอน การคัดเลือกผู้ขอรับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์-วิธีการและคู่มือการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

กระบวนการ – ขั้นตอน
การคัดเลือกผู้ขอรับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ – วิธีการและคู่มือการจัดสวัสดิการ
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.