กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 3 แบบ

  1. แบบสอบถามความพึงพ่อใจ ต่อการให้บริการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
  2. แบบสอบถามความความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท