การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__8937478 S__8937486 S__8937480 S__8937482 S__8937484 S__8937485 S__8937488 S__8937489

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์อธิบาย
ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการติดต่อราชการให้แก่ข้าราชการบำเหน็จ-บำนาญอำเภอมโนรมย์รับทราบ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท