การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

S__11853827 S__11853832 S__11853829 S__11853834 S__11853830 S__11886607 S__11886606 S__11853836

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
เพื่อให้ผู้บริหาร สกสค. จังหวัด ได้รายงานผลความก้าวหน้า “การบริการเหนือความคาดหมาย”
โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัตหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ประธานเปิดการประชุม รายงานถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. , โครงการพัฒนาชีวิตครู มูลนิธิพระพฤหัสบดี ฯลฯ
และยังได้รับเกียรติจาก พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมรับฟังการ
รายงานการบริการเหนือความคาดหมายจากผู้บริหาร สกสค.ด้วย ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2
โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์