การรับแจ้งสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

S__7045135 S__7045136 S__7045137

นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางดวงกมล บุญแก้ว บุตรของนายเพิ่ม ยิ้มกรุง สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคสมองฝ่อ รวมอายุ 93 ปี