การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563