การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (ระบบ OTEP-KRS system)

S__10108940 S__10108950 S__10108955 S__10108958 S__10108959 S__10108960 S__10108961

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (ระบบ OTEP-KRS system)ใน 4 ภูมิภาค จุดที่ 3 ภาคกลาง
ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร