การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561
สมัครสมาชิก   >>>  (ใบรับรองแพทย์ใช้ฉบับแก้ไข  ตามหมายเหตุด้านล่างนะคะ)

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561
สมัครสมาชิก   >>>  (ใบรับรองแพทย์ใช้ฉบับแก้ไข  ตามหมายเหตุด้านล่างนะคะ)

**หมายเหตุ**
ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (ฉบับแก้ไข) นะคะ

561-1