การให้บริการเชิงรุก…ของ สกสค.จังหวัด

1 ชพส.นางแสวง ไม้น้อย

นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชัยนาท
นำเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100
,000 บาท
ไปมอบให้ นายไม้ จิตรดา คู่สมรสของ นางแสวง จิตรดา สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม
ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559