ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน มีมาตราการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรณีเร่งด่วน