บริการรับแบบระบุฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สกสค.ชัยนาท


เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.ชัยนาท ไปให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้สมาชิกรับทราบ ในการประชุมของชมรมบำเหน็จ-บำนาญ
อำเภอเมืองชัยนาท วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง 22 ธ.ค. 62_๑๙๑๒๒๓_0001ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง 22 ธ.ค. 62_๑๙๑๒๒๓_0017ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง 22 ธ.ค. 62_๑๙๑๒๒๓_0009 ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง 22 ธ.ค. 62_๑๙๑๒๒๓_0015 ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง 22 ธ.ค. 62_๑๙๑๒๒๓_0024 บริการชมรมบำนาญเมือง_๑๙๑๒๒๓_0024