ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับจังหวัด

 

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับจังหวัด