ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่องการคัดเลือกกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท