ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อ สมาชิก ช.พ.ส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อ สมาชิก ช.พ.ส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป