ประกาศฯ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ถอนชื่อ22102562 ถอนชื่อ22102562_0001