ประกาศฯ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ประกาศฯ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป