ประกาศ สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ประกาศ สกสค.ชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป