ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะหรายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป