ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.