ประกาศ เรื่อง เสนอขอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป

ประกาศ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป