ประกาศ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป