ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2562

ประชุมกรรมการ 12562_๑๙๐๒๒๗_0009 ประชุมกรรมการ 12562_๑๙๐๒๒๗_0007 ประชุมกรรมการ 12562_๑๙๐๒๒๗_0002
 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการจัดนิทรรศการ “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1″เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562
และให้กรรมการร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการภายในศูนย์ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท