ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2560


เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด 
เพื่อพูดคุยรับทราบในประเด็นปัญหาต่างๆ และดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่เสนอชื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

S__5079057 S__5079056 S__5079055 S__5079053