ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 12/2561)

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. แจ้งการรับมอบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
1.) การจัดนิทรรศการ “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1” ณ คลองผดุงกรุงเกษม   
2.) การประชุมพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ จ.สุพรรณบุรี  
3.) การจัดทำป้ายไวนิล “เพื่อนของครู…อยู่ที่นี่”
และให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

3200 3202 3201 3199