ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการ
เสนอบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด และประธานกรรมการได้มอบรางวัล
“พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย เข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองเหลืองชุบนาค และเกียรติบัตร
ให้แก่ นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองต่อ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

5895 5892 5891 5894 5875 S__9404477 S__9404481