ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไททยจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ได้เชิญบุคคลผู้ที่เป็น
กรรมการโดยตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการในส่วนของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาพิจารณาคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ
ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดชัยนาท โดยในที่ประชุมมีมติร่วมกันเลือก
ดร.ลออ วิลัย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เป็นประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย
จังหวัดชัยนาท
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทั_6
ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทั_7ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทั_8ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทั_10