ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

S__30130204
เมื่อวันที่  15-17 กันยายน 2560  นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้าง
และกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” รวมทั้งมีการมอบนโยบายการบริหารงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก