ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย


เยี่ยมผู้ป่วย_๑๙๐๑๑๕_0010
เยี่ยมผู้ป่วย_๑๙๐๑๑๕_0005
งานนำเสนอ1