ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินศาสนพิธี พร้อมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ศพ

5958
1242321
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปมอบเงินศาสนพิธี
ให้แก่ นางประไพ ภักดี คู่สมรสของ นายสนิท ภักดี สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม พร้อมวางพวงหรีดเคารพศพ
ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม อ.เมือง จ.ชัยนาท และมอบเงินศาสนพิธี พร้อมวางพวงหรีดเคารพศพ ให้แก่ทายาทของ
นายจรูญ เรืองงาม สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม ณ วัดโพธิ์ทอง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท