ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “สกสค.เดินหน้า…สร้างจิตอาสา 904”

นายสมควร  ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่  
หลักสูตร “สกสค.เดินหน้า…สร้างจิตอาสา 904” วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

160251 160247 160235