ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชมุโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้สิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

368721

นายสมควร  ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค-ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน  
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมคาริเบียน 1-2 (ชั้น 2) โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี