ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

11102
ายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่นายสาธุคุณ พราหมหันต์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะของ นางเสาวณีย์ ไชยสรรค์ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท