ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ออกเคลื่อนที่บริการรับแบบการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครบอครัว ช.พ.ค.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสมควร  ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเคลื่อนที่ให้บริการรับแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน ๒๔ คน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

9268 9269 9272 9273 9275  92789279 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0011 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0012 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0015 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0017 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0019 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0020 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0022 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0023 รับระบุ หันคาพิทยาคม_๑๙๐๘๒๒_0025