ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปบริการรับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

ภาพนิ่ง 1