พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2561

S__4317203S__4317204S__4317196S__4317195 S__9273475 S__4317186 S__4317193

123