พบปะเพื่อนครูและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวักศรีมงคล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ไปพบปะเพื่อนครูโรงเรียนวัดศรีมงคล พร้อมกันนี้ นายสำราญ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคล
ได้ถือโอกาสพาเยี่ยมชมโรงเลี้ยงไก่ไข่ แปลงผัก และโรงเพาะเห็ด ซึ่งเกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีความร่วมมือร่วมในการทำงาน
รู้จักแบ่งหน้าที่ และเป็นการสร้างวินัยต่อตนเอง  

20190109_๑๙๐๑๐๙_0002 20190109_๑๙๐๑๐๙_0022 20190109_๑๙๐๑๐๙_0020 20190109_๑๙๐๑๐๙_0025 20190109_๑๙๐๑๐๙_0006 20190109_๑๙๐๑๐๙_0009 20190109_๑๙๐๑๐๙_0004 20190109_๑๙๐๑๐๙_0012 20190109_๑๙๐๑๐๙_0013 20190109_๑๙๐๑๐๙_0015 20190109_๑๙๐๑๐๙_0014 20190109_๑๙๐๑๐๙_0023 20190109_๑๙๐๑๐๙_0026