พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน.จังหวัดชัยนาท

S__11501584 S__11501578 S__11501581 S__11501572 S__11501574

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ได้รับเชิญจาก นายนิรัช สามัคคี
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดชัยนาท ไปร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และการประยุกต์ใช้ Work Manual และ Road Map ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท