มอบเงินค่าจัดการศพ และพวงหรีดให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

S__21864450 S__21864452

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พร้อมพวงหรีด ให้แก่ทายาทของ นายประเสริฐ บาลี สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม
ซึ่งเสียชีวิตด้วยสาเหตุความดันโลหิตสูง  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท