มอบเงินค่าจัดการศพ และพวงหรีดให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม

S__10641410

วันที่ 24 เมษายน 2560 นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท พร้อมพวงหรีด
ให้แก่ น.ส.ผาณิตา วัฒนกุล บุตรของนายสุเทพ วัฒนกุล สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคไตวาย
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท