มอบเงินค่าจัดการศพ และพวงหรีดให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม

S__10797058

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน
100,000 บาท พร้อมพวงหรีด ให้แก่ นางพชรมน นวลดี
บุตรของนางสายม่าน การภักดี สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท