มอบเงินค่าจัดการสพ ช.พ.ค.และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานศพของ นายพงศ์ศักดิ์ สายสวรรค์ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมควร  ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่นางมยุรี สายสวรรค์
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรสของ นายพงศ์ศักดิ์ สายสวรรค์ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ
ของผู้ถึงแก่ความตาย พร้อมมอบเงินศาสนพิธี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้แก่คู่สมรส
ณ บ้านเลขที่ ๑๓๐/๑ ถ.อู่ทองมะขามเฒ่า ต.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

12159 198030 198037 198033 198034 198036 S__30597158