มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้)

วันที่ 20 พ.ย.2562  มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้)

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้)
ให้แก่ นายวีรวุฒิ วุฒิวาท ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรของ นายวัลลภ วุฒิวาท ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับความช่วยเหลือและถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว  เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท 

17087 17090 17091 17093