มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่บิดาหรือมารดา
ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ดังนี้

1. มอบเงินทุนฯ ให้แก่ นายอำนาจ นุ่มแสง      บิดาของ นายชนะภูมิ นุ่มแสง           นักเรียนผู้ได้รับทุนฯ
S__31588419
2. มอบเงินทุนฯ ให้แก่ นางชลิตา ปัญจกนกกุล มารดาของ นางสาวอรณิชา ปัญจกนกกุล นักเรียนผู้ได้รับทุน
S__31588417

3. มอบเงินทุนฯ ให้แก่ นางพัฒนา โยธารักษ์    มารดาของ นางสาวทิพากร โยธารักษ์     นักเรียนผู้ได้รับทุนฯ150771