ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อก้ไขปัญหาหนี้สินฯ พ.ศ.2560


ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๖๐