รับแจ้งสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ภาพนิ่ง 1ภาพนิ่ง 1ภาพนิ่ง 1
สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท โดย นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค.ชัยนาท
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท พร้อมพวงหรีดเคารพศพ นายไม้ จิตรดา สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ให้แก่ นายชนินทร จิตรดา
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559