สัญจรพบผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอสรรพยา


เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560  นายสมควร  ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

เดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอสรรพยา และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส  2 ) โครงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู   ฯลฯ
และได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสงสัย เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.   รับทราบ  ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

DSC01237 DSC01246 DSC01245 DSC01240 DSC01238 DSC01239 DSC01243