สัญจรเคลื่อนที่ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

การสัยญจรเคลื่อนที่-2

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ศูนย์วัดสิงห์226286 226281 226290 226299 226295 226305

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์สรรคบุรี150371 150373150379