สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.พร้อมเงินศาสนพิธี ให้แก่ทายาทของผู้ถึงแก่ความตาย

12420 12423 12425 12427 12429

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาทได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท
และเงินศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ห้แก่ น.ส.ปิยมาภรณ์ เสริมวิทย์ภิญโญซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรของ
นายเจริญ เสริมวิทย์ภิญโญ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย  ณ วัดศรีวิชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท