สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท จัดประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2562

ดร.ลออ  วิลัย  ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดชัยนาท 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามภารกิจงานของศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย (ส่วนกลาง) ที่วางแนวทางไว้ ว่าสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ได้ดำเนินการในส่วนงานใดไปแล้ว และส่วนงานใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมกันนี้ได้ให้กรรมการในที่ประชุม
พิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น การแต่งตั้งผู้มีจิตอาสาทำหน้าที่อยู่เวรบริการเพื่อนครู อย่างน้อยวันละ 2 คน,
การประสานเครือข่ายและจัดทำทำเนียบผู้ให้คำปรึกษาและทนายความจิตอาสา หรือผู้มีจิตอาสาอื่นๆ
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0002 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0003 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0004 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0005 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0007 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0011 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0012 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0013 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0015 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0016 ประชุมศูนย์พิทักษ์ ครั้งที่ 32562_๑๙๐๘๒๑_0017