หลักเกณฑ์การช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ


ภาพนิ่ง 1